Výcvik psů

STANOVY

STANOVY ZKO PŇOV
(platnost od r. 1. 1. 2018)

 

 

1) Dodržovat a řídit se stanovami Českého kynologického svazu ČR.

 

2) Zajistit včasné veterinární očkování, odčervení, antiparazitní ošetření a vést o tomto patřičné záznamy v očkovacím průkazu. Tyto doklady v případě potřeby předložit.

 

3) Řídit se pokyny instruktorů ZKO Pňov.

 

4) Dodržovat zákon na ochranu zvířat. Kupírovaní psi (uši) se nemohou zúčastnit výcviku a dalších akcí v ZKO Pňov.

 

5) Dbát na bezpečnost svojí i ostatních. Nedopustit napadení některé ze zúčastněných osob nebo vzájemné napadení psů atd. Majitel zodpovídá za škody způsobené psem.

 

6) Háravé feny nutno nahlásit výcvikáři před zahájení výcviku.

 

7) Členská schůze ZKO Pňov se svolává jednou za kalendářní rok.

 

8) Povinností člena je splnit minimálně 4 brigády vypsaných v daném roce. Pokud se převádí nesplněná brigáda do dalšího roku, do odpracování staré brigády je člen bez všech výhod mimo využívání placu. Možnost nahradit chybějící počet brigád finanční náhradou klub neumožňuje.

 

9) Každý člen složí zálohu (kauci na odpracování brigád) ve výši 500 kč. V případě nesplnění daného počtu brigád, propadá záloha ve prospěch klubu - při ukončení členství a splnění poměrné části brigád v daném roce, bude záloha vrácena.

 

10) Řádně a včas platit členské příspěvky ČKS  a ZKO a to nejpozději do 31.12. daného roku. Známky ČKS budou rozdány začátkem nového roku.

 

11) Reprezentace ZKO Pňov – na kynologických akcí (sportovní kynologie, agility) startovat za klub ZKO Pňov.

 

12) Nové členy přijímá výbor klubu.

 

13) Nečlenům není povoleno využití výcvikových prostor a pomůcek ZKO Pňov, netýká se tréninkových akcí pod dozorem výcvikáře ZKO Pňov.

 

14) O volbách na členské nebo výroční schůzi a následném usnesení rozhoduje nadpoloviční většina přítomných na schůzi, kteří mají právo volit.

 

15) Přestupek či porušení stanov ZKO Pňov členem, může po rozhodnutí výboru vyústit k vyloučení nebo pozastavení členství do následující členské schůze.

 

 

 

Příloha:

 

Bod č.1 - Výhody členství:

 

-       Bezplatná účast na nedělních kurzech

-       Možnost využívat výcvikových prostor a pomůcek ve vlastnictví ZKO Pňov i mimo výcvikové akce

-       Cenové zvýhodnění na akcích pořádané klubem ZKO Pňov viz. propozice dané akce.

-       Přednostní nahlášení členů na zkoušky, pořádané klubem ZKO Pňov, v řádném termínu, tj. nejpozději 3 týdny před
        zkouškou

-       Přednost na nahlášení tréninku agility (uvedeno u dané akce do kdy)
 

 

Bod č.2 – navíc výhody lektorů nedělních kurzů:

 

-       zdarma zkoušky NZŘ/MZŘ

-       zdarma akce pořádané klubem ZKO Pňov

-       zdarma občerstvení v kantýně (pokud má právě kurz na starosti)

 

TOPlist